You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Průvodce koučinkem

Kdo je kouč

Slovo koučink zní moderně a mladě, ale jeho kořeny sahají do období před mnoha staletími. Prapůvodcem myšlenky koučinku je řecký filosof Sókratés, učitel Platónův. Jeho otevřený přístup k učení inspiroval mnohé další myslitelé a tvůrce. Žákům neříkal, co a jak mají dělat, ale neustále se jich dotazoval. Vedl s nimi tzv. "Sokratovský rozhovor". Aktivoval tím žákovo zaujetí a motivaci nad studiem, skyté zdroje a odpovědnost.

Koučink v dnešní podobě nemá jednoho zakladatele. Možná proto, že koučovacích přístupů je několik. Některé jsou známější, jiné méně. Důležité je, že se shodují ve svobodné cestě k lidskému prožívání a otevírání lidského potenciálu. Nejznámějšími průkopníky jsou Sir John Withmore, Thimothy Gallwey, Marilyn Atkinson.

Koučování je nejvíce využíváno ve firemním prostředí. Jeho zakladatelé se inspirovali převážně v humanistické psychologii. Z mnoha přístupů si vybrali od každého trochu. Humanisticky laděný směr zaměřený na člověka, jeho výkon a prožitek nejprve aplikovali při sportu a následně přenesli do firemní sféry. Vytvořili na cíl a budoucnost zaměřený přístup vedení lidí. Koučink má kořeny v tenisu, atletickém a výkonnostním sportu. Ztotožňuje se se světem pracovním, protože společné téma je výkon a prožitek. Z tenisového hřiště nebo atletického stadionu se dá mnohé úspěšně využít i v podnikání a životních tématech.

Dobrý kouč je vzdělaný a certifikovaný ve svém oboru. Dodržuje etický kodex a vždy má na paměti dobro svých klientů. Ctí pravidla koučovací struktury a řídí se potřebami a tempem klienta. Měl by poznat, kdy je pro klienta koučování přínosné a kdy je potřeba vyhledat odbornou psychologickou pomoc. I koučování má své limity. Při koučování používá koučovací techniky, které dobře ovládá. Kouč je jako každý člověk jedinečný a má svůj koučovací styl. Je přirozený a autentický. Dobrý kouč je profesionál a člověk, který zná své silné stránky a limity. Pečuje o své duševní a fyzické zdraví, stejně jako inspiruje klienty.

Dobrý kouč mluví "řečí klienta". Díky tomu je komunikace při koučovacím rozhovoru pro klienta příjemná, což přirozeně vnímá tak, že mu kouč prostě rozumí. Dobrý kouč upřímně věří v lidský potenciál.

Kouč je osoba, který se hlásí k Etickému kodexu České asociace koučů. Etický kodex kouče má rozsáhlá pravidla. Součástí tohoto kodexu je především: .

 • Kouč během procesu koučování i po jeho skončení zachovává mlčenlivost ohledně informací, které se od klienta či zadavatele během procesu koučování dozvěděl.
 • Etický kodex vyznává profesionální přístup kouče ke klientovi. Ten spočívá v jasné a srozumitelné dohodě. Kouč klientovi vysvětlí, co koučink obnáší, aby porozuměl povaze koučování. S koučem spoluvytváří cíl vzájemných setkání a uzavírá společný kontrakt.
 • Ctí právo klienta kdykoliv koučování ukončit. Dokáže také rozpoznat, kdy má koučink pro něj přínos, a kdy je vhodná např. psychoterapie, mentorování, poradenství aj.
 • V případě vzniku konfliktu zájmů komerční nebo emocionální povahy vyplývající ze spolupráce formou koučování, je zvládne rychle a efektivně tak, aby zamezil újmě na straně klienta nebo zadavatele.
 • Respektuje osobnost klienta, důvěřuje v jeho schopnosti a potenciál.

Vzdělání, dodržování etického kodexu a péče o své duševní zdraví jsou základními předpoklady kouče. Dobrý kouč má však něco navíc.

 • Dobrý kouč má vždy nehodnotící přístup a utváří hodnotný vztah s klientem. Takový vztah je partnerský a otevřený všem tématům. Respektuje klienta s jeho vlastnostmi a nemanipuluje jím. Nesnaží se mu ukazovat cestu, která je podle něj nejlepší.
 • Dobrý kouč věří se své schopnosti a zná svá citlivá místa. Věří v proces, kterým s klientem prochází. Neustále se vzdělává a pečuje o své duševní a fyzické zdraví.
 • Věří v klienta, jeho sílu a touhu zvládnout situaci, ve které se nachází. Věří v uskutečnění klientových snů a cílů.
 • Dobrý kouč v klientech probouzí zodpovědnost, kreativitu a otevírá jejich skrytý nebo potlačený potenciál. Kouč své klienty vede k bohatému prožívání, sebepoznání a nalezení osobní cesty životem. Je klientovi oporou při zvládání obtížných životních situaci a překážek při hledání jejich řešení.
 • Dobrý kouč na místo rady naslouchá a vzhledem k situaci klade otevřené otázky, které vedou k zamýšlení a novým pohledům na zdánlivě neřešitelné situace. Probouzí v klientech nespoutanou dětskou duši a zároveň zdravý dospělý postoj.

Na začátku sezení se dobrý kouč dotazuje, s čím klient přichází a čeho by chtěl dosáhnout, jaké konkrétní změny. Cílem by měla být jedna jasně vyslovená a zaznamenaná věta, ke které se bude celé sezení vztahovat. Důležité je mít ji stále před sebou, aby se rozhovor nestočil jinam. Může se stát, že v průběhu dalšího dotazování a následného přemýšlení klient zjistí, že čeho chtěl dosáhnout, je pro něj příliš obtížné nebo v jeho situaci nemožné. Nebo zjistí, že téma je již dávno odžité a už není jeho prioritou. Dokonce i jasně definovaný cíl se může při detailním pohledu ukázat jako nevhodný. I to je velké a cenné zjištění. Přináší s sebou další otázky a mají šanci otevřít se nová témata.

V koučinku má cíl svoje parametry:

 • Cíl by měl být formulován pozitivně. Tento parametr vychází z poznání o lidském mozku. Náš mozek, respektive jeho racionální část (kůra mozková), si nechce představovat negativní cíle. Znamená to, že pokud formulujeme negativně, co bychom chtěli, zaměřujeme se automaticky na svoje strachy, obavy a negativní emoce. Cíl v koučinku je postaven na pozitivních zkušenostech klienta a směřuje do pozitivní budoucnosti.
 • Cíl by měl být klientův. Zní to možná samozřejmě. Je však velmi časté, že podvědomě přijímáme cíle jiných lidí např. našich partnerů, nadřízených, kolegů, kamarádů, rodičů, zkrátka lidí, kteří nás obklopují. Je normální, že lidé mají představy o tom, jak by se mělo žít. Tyto představy sdělují a přesvědčují, co je obecně správné. Podvědomě pak můžeme postoje druhých přejímat za své vlastní. Dobrý kouč vám pomůže rozpoznat, co chcete skutečně vy sami a co jste převzali jako motiv nebo program někoho jiného.
 • Klient by měl mít cíl pod kontrolou. Dobrý kouč zjišťuje, jak velký vliv máte na svůj cíl. Společně vymezíte, na co vliv nemáte a s čím můžete něco udělat. S výsledkem dále pracujete.
 • Cíl by měl být v souladu s ostatními záměry klienta. Dobrý kouč vám pomůže prozkoumat, jak změna ovlivní ostatní roviny vašeho života a další cíle a záměry. Správně nastavený cíl má být v rovnováze s dalšími aspekty, které jsou pro Vás důležité.
 • Cíl by měl mít parametry SMART (specifický, měřitelný, ambiciózní, reálný, termínovaný). Tento parametr se používá za účelem zvědomění, pojmenování, konkretizace - zde již propojujeme cíl s reálnými podmínkami a možnostmi (vnějšími i vnitřními).

Je-li stanovené téma (cíl), je důležité prozkoumat realitu. Situaci, ve které si klient vzhledem ke chtěné změně vyskytuje. Zjišťuje se, jak vzdálená je od cíle, jak a proč mu nevyhovuje. Co už udělal nebo se pokoušel udělat, aby změny dosáhl. Jak se cítí v současné situaci. Jak a kdo ji ovlivňuje. Otázky by měly být zaměřené na hlubší uvědomění koučovaného. Uvědomění s sebou nese mít věci pod kontrolou možnost o věcech rozhodovat. Pokud si člověk věci neuvědomuje, působí na něj, ale nemá o tom vědomí. Nemá možnost kontroly a přítomného rozhodnutí. Fíze zjišťování reality se zaměřuje se na emoce. Jejich vnímání je nápomocno ve vztahových tématech, kterých je v životě mnoho. Velmi přínosné je používání stupnic.

Například: „Kdybyste vyjádřil na stupnici 1-10 stupeň vašeho chtěného porozumění, kolik by to bylo? A kde se nacházíte nyní?“ Porovnání těchto dvou zaznamenaných veličin klienta dovede ke zjištění, co potřebuje udělat, změnit a co mu chybí, aby se svými silami dostal k cíli.

V této fázi koučovacího rozhovoru klient tvoří co největší počet alternativ řešení. Smyslem není nalezení jedné varianty, ale přemýšlení tvůrčím způsobem. Úlohou dobrého kouče je získat od koučovaného co nejvíce návrhů řešení. Řada klientů potřebuje dostatečný čas na "zrození nápadu a otevření tvůrčího nehodnotícího ducha". Je potřebné vytvořit prostředí a náladu, která podpoří generování nápadů bez hodnocení jakékoliv myšlenky. Kouč zaznamenává všechny nápady, třeba i na první pohled nepoužitelné. I takové mohou obsahovat zárodek myšlenky, která se ve světle pozdějších návrhů ukáže zajímavá. V této části rozhovoru je obvykle cenné zůstat dostatečně dlouho. Odolat a překonat možné překážky v příliš racionálním a uvědomělém myšlení klienta. Hledat podporu v druhých. Podpořit v klientovi svobodného ducha a snílka. Díky kombinaci myšlení bez zábran a otevřenému přístupu se může stát řešitelným i zdánlivě nemožné. Po vyčerpání všech klientových možností je možné nabídnout další pohledy skrze položení kouzelných otázek. Například: "Kdybyste se mohl zeptat osoby, které si vážíte, co by Vám poradila?", "Kdyby byl někdo jiný ve vaší situaci, co byste mu poradil?", "Kdybyste měl neomezené možnosti, co byste udělal?" Tyto otázky mají jedno společné. Dostávají klienta nad jeho situaci. Posouvají jeho pohled výše a nabízí více možných řešení. Podporují v důvěře v cestu a směr, kterými se klient vydal.

Výsledkem koučovacího rozhovoru je ujednání konkrétního rozhodnutí. Na základně předchozího přemýšlení nad tématem a rozebrání situace a možností řešení, by si koučovaný měl vytvořit akční plán konkrétních kroků a činností, které ho dovedou k vyslovenému cíli. Součást plánu je i časování "kdy". Kdy konkrétně uvedené kroky provede. Aktivuje se klientovo jasné rozhodování. Zarámují se představy. Tím se dostávají na úroveň reality. Má-li klient něco změnit, je nutné specifikovat, kdy konkrétně s tím začne. Po dokončení a zapsání plánu je dobré věnovat pár minut klientově reflexi. Zda by rád něco dodal, nebo zda si něco uvědomil. Mohlo se ukázat další téma. Vše si kouč důkladně zaznamená, aby ve světle jednoho řešení další hlásící se témata nezapadly. Klient odchází se svým plánem. Další setkání se navazuje na minulé s dotazem na přínos. Co se při plnění plánu dařilo a co naopak. Jaké nastaly překážky.

Jak kouč pomáhá

Stejně tak jako ve světě tak i u nás získává koučink stále větší popularitu.

 • Čím to je?

Koučink je velmi efektivní cesta k vytouženému cíli. Pomáhá objevit a jasně definovat, co klient chce. Jak a v jakém časovém horizontu se ke chtěnému dostat. Při koučinku se dávají do pohybu věci, které se zdály být nesnadné a neuskutečnitelné. Klient velmi brzy vidí a pociťuje změnu, která ho motivuje jít vstříc dalším výzvám a snům.

 • Jak koučink pomáhá?

Osobní kouč Vás vede cestou dosažení vašeho jedinečného cíle. Nedává žádné obecné rady a návody na úspěšný a šťastný život. Respektuje individualitu a jedinečnost vašeho života a probíraného tématu. Při koučovacím procesu bere v úvahu všechny aspekty vašeho života, vztahů, rodiny, práce, hodnot, postojů, zájmů a schopností. Otevírá váš potenciál a svobodné prožívání. Podporuje Vás, abyste co nejlépe využili svoji vnitřní sílu a možnosti. Inspiruje Vás k motivací při hledání své vlastní cesty životem.

Málokdy dokážeme využívat svoje osobní stránky a svůj potenciál opravdu naplno a efektivně. Práci s vlastními možnostmi nám často komplikují různé psychologické bariéry jako je:

 • pocity viny
 • předchozí negativní zkušenost
 • strach ze změny, obava riskovat
 • stres
 • nízké sebevědomí, malý respekt ke svým schopnostem
 • snění bez konkrétních představ
 • nedostatek sil k překonání současné situace, neschopnost vidět různé alternativy pro svou situaci
 • plnění očekávání druhých, kladení sebe sama na druhé (třetí, páté, poslední) místo

Kouč vychází z postoje, že vaše budoucnost není určena jen tím, co jste zažili v minulosti. Věří, že jste schopni změny a pracuje se současností s odkazem na budoucnost, kterou si přejete. Změna, k níž koučink vede, umožňuje překonat psychologické bariery, které si vytváříme a které brání našim snům, cílům a přáním. Kouč vám pomůže tyto bariéry pojmenovat, ale nesoustředí se na jejich hlubokou analýzu. Zaměří se na změnu, tj. na mobilizaci sil. To samo o sobě často umožní bariéru rozbít. Nejčastějším výsledkem je fakt že:

 • si sebe vážím a lépe si rozumím (zvýšení sebevědomí)
 • rychleji a přesněji se rozhoduji (posílení rozhodovacích schopností)
 • moje důležité životní oblasti (rodina, partner, děti, práce, zájmy, finanční jistota, přátelé…) jsou naplněné a vyvážené
 • snadněji dosahuji svých cílů, přání, snů (větší soustředění na výsledky)
 • lépe pracuji s časem a prioritami
 • Vnímám vlastní svobodu i odpovědnost za svůj život
 • vím, co chci

Kouče a terapeuta vyhledávají lidé, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích nebo mají duševní potíže, problémy ve vztazích, v zaměstnání a mnohé další těžkosti. Početnou skupinou jsou i klienti spokojení a nepociťující životní překážky. Často si chtějí potvrdit svou spokojenost. Hledají vyšší smysl svého úspěšného života, ale nedaří se jim nalézt čas jen pro sebe. Cítí potřebu zastavení a chvíle pro svobodné prožívání bez hodnocení. Rozhovor s nestranným člověkem, který profesionálně zajistí strukturu a bezpečný prostor, je pro ně velmi přínosný. I úspěšní a šťastní lidé si potřebují v životě klást další výzvy. Každý člověk by měl pečovat o svou duši a prožívání, stejně jako o tělo a bystrou mysl. Koučování a terapie pomáhá při duševních potížích, nemocích a těžkých obdobích. Současně rozvíjí a dělá život jednodušším, zároveň bohatším a plnějším v mnoha směrech.

Kouč často pracuje se škálami od jedné do deseti, využívá kreslení obrázků a schémat, pracuje s tvorbou myšlenkových map v podobě zaznamenané struktury, využívá klientovu představivost, pracuje s imaginacemi. Dotazuje se na vizuální, sluchové, pocitové a tělesné prožívání v různých situacích.

Každý profesionální kouč využívá techniky aktivního naslouchání – povzbuzuje, parafrázuje, shrnuje, zrcadlí pocity, oceňuje klienta.

Každý profesionální kouč klade otevřené otázky, které nutí k zamyšlení a nelze na ně odpovědět ano/ne. Tyto otázky mají na začátku tázací zájmeno "kdy?", "kde?", "kdo?", "jak?", "z jakého důvodu?". Často se jedná o silné otázky, které otvírají bránu k řešení klientovy situace.

Specializované techniky v koučinku, které by měl znát každý profesionální kouč, jsou např.:

 • Grow
 • Walt Disney model
 • Metoda tří židlí
 • Metoda tří rádců
 • Kolo rovnováhy
 • Strom životní stability
 • Energetický kotel

Není zárukou, že certifikovaný kouč znalý technik bude pro Vás dobrý. Dejte při výběru na své pocity a úsudek. Spolupráce by měla být oboustranně svobodná a otevřená. Přestože se při sezeních můžete cítit nekomfortně a často jsou pro vás bolestivá a obtížná, měli byste s odstupem času prožívat přínos a pocit úlevy či úspěchu a radosti. Od svého kouče byste měli cítit oporu, přijetí, bezpečí a nehodnotící přístup.

Jaký koučink nabízím

Nezáleží na tom, kdo mě osloví, co je jeho profesí, ani jaký má cíl. Jako kouč a terapeut ráda pomohu a podpořím kohokoliv, kdo projeví vůli a zájem. Jsem průvodcem při životních proměnách svých klientů.

Životní koučink

Kč/hod 1500,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 min (osobně i on-line). Klientům v obtížné sociální situaci, (matky samoživitelky, studenti, senioři atp.) nabízím možnost individuálních slev, které si domluvíme na prvním sezení.

Objednat
Business koučink

Kč/hod 3000,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace s koučovaným. Jedno koučovací sezení trvá 50 min dle dohody buď osobně nebo online. Kontrakt uzavírá organizace.

Objednat
Koučink pro mladistvé

Kč/hod 1100,-

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 min dle dohody buď osobně nebo online.

Objednat