You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Často kladené otázky

Koučink je krátkodobé či dlouhodobé partnerství mezi koučem a klientem, které je založeno na důvěře a cílem je, aby se koučovanému v jakékoli oblasti života dařilo lépe. Společnou cestou pak kouč provádí klienta v tvořivém procesu, který provokuje k aktivnímu myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního či profesního potenciálu.

Koučování vyzdvihuje, že člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností, a tím i dosahováním profesního a osobního rozvoje.

Výsledkem každého sezení je zapsaný jasný (SMART) plán, který si klient sám nastaví … a to proto, aby věděl, jak chtěné pozitivní změny dosáhne.

Je to tedy cesta k lepším zítřkům a k uvědomění si, že cokoli mohu ovlivnit já sám…

Jasná hranice mezi koučováním a terapií není. Koučink dokonce z humanistické psychologie vychází. Dá se ale říci, že hlavním rozdílem je, že při koučování se neohlížíme zpět do minulosti a upíráme svůj zájem do konkrétního budoucího času. Utváříme si konkrétní cíl. Při koučovacích sezeních ho promýšlíme z mnoha pohledů, reálných situací a pomocí strukturovaných otázek nastavujeme cestu, jak k němu dojít. V průběhu povídání a přemýšlení se nám ukazují doposud skryté možnosti. Rozvíjíme tak svůj potenciál a poznáváme více sami sebe. Někdy i zjistíme, že to, co jsme dlouho chtěli, už vůbec nechceme. Nebo, že se nám sny a touhy jevily jinak, než by byly ve skutečnosti. I to je výhra.

Při terapii se často vracíme do minulosti a hledáme souvislosti s tím, jak se nám daří v přítomnosti. Terapie je pozvolnější a hlubinnější. Je hlavně o našem prožívání, ne o výkonu a výsledku. Jde více do hloubky naší duše. Terapie léčí.

Velmi ráda oba směry prolínám, samozřejmě vždy podle potřeb klienta. Někdy je důležité ohlédnout se zpět a někdy zase hledět vpřed. Vždy s ohledem na přítomnost, protože ta je nejdůležitější.

Sezení má několik fází. První fází je vymezení si spolupráce, sdělení etického kodexu kouče a terapeuta a vytvoření dohody ohledně návrhu délky sezeních a jejich frekvence. Na některá témata postačí méně sezení, u větších obsáhlejších je spolupráce dlouhodobá. Mnohdy se vše vyvíjí v průběhu, a tak je to v pořádku.

První fází jednotlivých setkání je ujasnění si cíle, zjištění a mapování reality, dále zvážení možností, následně nastavení akčních kroků potřebných a přímo cílených ke změně k danému tématu.

Je i docela časté, že v průběhu koučovacího rozhovoru klient sám zjistí, že daný cíl se mu díky ujasnění všech okolností a tím, že si ho konkrétně uvědomil, posune, či úplně změní. Tak společně jdeme cestou, která vede k postupnému vývoji a nacházení řešení.

Koučink je naprosto pro každého, kdo na sobě chce pracovat, jít kupředu a otevírat se novým příležitostem. Stejně tak terapie. Mýtem je, že kdo chodí na terapii je nemocný a špatný. Je to naopak, je to důkazem vnitřní síly a touhy na sobě pracovat a posouvat se před. Tak jako pečujeme o své tělesné zdraví, měli bychom i o duševní.

Každý z nás vytváří předpoklady k tomu, abychom dosáhli toho, co chceme. Každý z nás je jedinečný a neopakovatelný. Promítnout tuto jedinečnost a výjimečnost do svého života znamená najít svůj osobitý, radostný a tvořivý pohled.

Je však též pro ty, kteří řeší či se trápí těžko řešitelnými životními, intimními či pracovními situacemi. Také jako nástroj při vedení teamů zaměstnanců, či zlepšení výkonnosti a orientace na výsledek.

Scházíme se osobně, dle domluvy, buď ve vašem prostoru nebo v mé kanceláři. Další možností jsou místa, kde je to pro Vás příjemné například v kavárně. Při osobních a životních tématech se energie velmi dobře uvolňuje v přírodě při procházce či na lavičce.

Velmi efektní je též spolupráce prostřednictvím programu Skype, MS Teams či telefonu, které jsou prostorově i časově velmi flexibilní.

 • Osobní problémy, stále se opakující neúspěch, strachy, obavy, úzkosti, stresy
 • Potřeba posílit sebedůvěru, sebeúctu a sebelásku
 • Minulé události, které ovlivňují současnost
 • Touha po jakékoli životní změně (práce, vztahy, změna sama sebe)
 • Zvládnutí svých emocí a konfliktů
 • Zlepšení výkonu své firmy a spokojenosti svých zaměstnanců
 • Posílení manažerských kompetencí, posílení potenciálu a sebeprosazení
 • Osvojení si Koučovacího manažerského přístupu
 • Orientace v rámci konkrétního projektu (např. nastavení cílů, priority, time management, kontrola, měření
 • Příprava na klíčové situace (prezentace, výběr pracovníků, propouštění, reorganizace, ...)
 • Životní styl, redukce váhy, sportovní výkonnost

Je to velmi individuální. Závisí to na tom, jak náročné téma se probírá. Na cílech, které chce klient dosáhnout, na vlastní aktivitě a na časových možnostech. Celková doba je ovlivněná i četností schůzek. Zpravidla doporučuji, aby jeden cyklus trval 3-6 měsíců. To je doba dostatečná k zafixování několika nových návyků, které jsou potřeba pro úspěšné změny.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište mi